| | | | | | | |

“AIGIRI NANDINI LYRICS IN ENGLISH” Rajalakshmee Sanjay

Durga Stotram Aigiri Nandini Lyrics


Aigiri Nandini Lyrics by Gurnam, Maa Durga Stotram Aigiri Nandini Is a Devotional Song That Has Released In 2014, Aigiri Nandini Song Also Known As Durga Devi Stotram. Rajalakshmee Sanjay Sang The New Song Aigiri Nandini, Which Has lyrics Written By Adi Sankaracharya, and Aigiri Nandini Music Composed by Traditional.

Song: Aigiri Nandini SingerGurnam lyrics: Adi Sankaracharya
Composer: Traditional Music Producer: Sanjay Chandrasekhar Music label: Rajshri Soul Producer: Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Lyrics In English

aigiri nandini nanditha medhini

vishwa vinodhini nandanuthe

girivara vindhya shirodhini vaasini

vishnu vilasini jishnunuthe


bhagawathi hey shithikantha kutumbini

bhoori kutumbini bhoori kruthe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


suravara varshini durdhara darshini

durmukha marshani harsharathe

tribhuvana poshini shankara thoshini

keelbisha moshini ghosharathe


danuja niroshini dithisutha roshini

durmadha soshini sindhusuthe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi jagadambha madambha kadambha

vana priya vaasini haasarathe

shikhari shiromani tunga himalaya

shringa nijalaya madhyagathe


madhu madhure madhu kaithabha ghanjini

kaitha bhanjini rasa rathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi shatha khanda vikhanditha runda

vithunditha shunda gajaadhipathe

ripu gaja ganda vidhaarana chanda

paraakrama shunda mrugadhipathe


nija bhuja danda nee paathitha khanda

vipaathitha munda bhatadhipathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi rana durmatha shathru vadhodhitha

durdhara nirjara shakti bruthe

chathura vichaara dureena maha shiva

duthat krutha prama dhadhipathe


dhurita dhureea dhuraashaya dhurmati

dhanava dhuta kruithaantha mathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi sharana gata vairi vadhuvara

veera varaa vaya dhaaya kare

tribhuvana masthaka shoola virodhi

shirodhi krithaa mala shoolakare


dhoomi dhoomi thaamara dundu binaadha maho

mukha reekrutha thigmakare

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi nija hunkruthi maathra niraa krutha

dhumra vilochana dhumra shathe

samara vishoshitha shonitha bheeja

samudh bhava shonitha bheeja lathe


shiva shiva shumbh nishumbha maha hava

tarpitha bhootha pishaacharathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


dhanu ranu shanga ranakshana shanga

parisphura danga natak katake

kanaka pishanga prishatka nishanga

rasad bhata shrunga hatha vatuke


kritha chaturanga balakshithi ranga

ghatad bahuranga ratad patuke

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


jaya jaya japya jaye jaya shabda

para stuti tatpara vishva nute

bhana bhana bhinjimi bhin grutha nupura

sinjitha mohitha bhootha pathe


natitha nataartha nati nata nayaka

naatitha natya sugaanarathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi sumanah sumanah sumanah

sumanah sumanohara kanthiyuthe

sritha rajani rajani rajanirajani

rajanee kara vakthra vruthe


sunayana vibhramara bhramara

bhramara brahmara bhramar aadhipathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


sahitha maha hava mallama thallika

mallitha rallaka mallarathe

virachitha vallika pallika mallika

bhillika bhillika varga vruthe


sitha krutha pulla samulla sithaaruna

thallaja pallava salla lalithe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


avirala ganda galan mada medura

mattha mathanga ja raja pathe

tribhuvana bhushana bhutha kalaa nidhi

rupa payo nidhi raja suthe


ayi sudha thejana laalasa maanasa

mohana manmatha raajasuthe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


kamala dalaa mala komala kanthi

kalaakali thamala baalalathe

sakala vilasa kala nilaya krama

keli chalath kala hamsa kule


alikula sankula kuvalaya mandala

mauli milad bhakulaali kule

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


kara murali rava vijitha koojitha

lajjitha kokila manjumathe

militha pulinda manohara gunjitha

ranjitha shaila nikunjagathe


nijaguna bhootha maha shabari gana

sadhguna sambritha kelithale

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


katithata peetha dukula vichithra

mayuka thiras krutha chandra ruche

pranatha suraa sura mouli manisphura

damshula sannaka chandra ruche


jitha kanakaachala mauli padorjitha

nirbhara kunjara kumbha kuche

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


vijitha sahasra karaika sahasra

karaika sahasra karaika nuthe

krutha sura thaaraka sangara tharaka

sangara tharaka sunu suthe


suratha samadhi samaana samadhi

samadhi samadhi sujatharathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


padakamalam karuna nilae

varivasya dhiyonudhi nansha shive

ayi kamale kamala nilaye

kamalaa nilayasha kathamna bhaveth


thava padameva param pada mithyanu

sheelayatho mama kimna shive

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


kanakala satkala sindhu jalairanu

sinjchinute guna ranga bhuvam

bhajathi sakimna shachee kucha kumbha

tathipari rambha sukhaanu bhavam


thava charanum sharanum kara vaani

nataa mara vaani nivaasi shivam

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


thava vimalendu kulam vadhanendu

malam sakalam nanu koolayathe

kimu puruhuta pureendu mukhi

sumukhi bhirasau vimukhi kriyathe


mamathu matham shiva nama dhane

bhavathi krupayaa kimuth kriyathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe


ayi mayi dheena dayalu dayaa

krupa yaiva thavya bhavi tavya mume

ayi jagatho janani kripayaaasi

yathasi thathanu mithaasirathe


yadhuchitha matra bhavathyu

raikurutha dhurutha pama paakurute

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya ka pardhini shailasuthe

Written BY:
Adi Sankaracharya