Durga Stotram Aigiri Nandini Lyrics

Aigiri Nandini Lyrics by Gurnam, Maa Durga Stotram Aigiri Nandini Is a Devotional Song That Has Released In 2014, Aigiri Nandini Song Also Known As Durga Devi Stotram. Rajalakshmee Sanjay Sang The New Song Aigiri Nandini, Which Has lyrics Written By Adi Sankaracharya, and Aigiri Nandini Music Composed by Traditional.

Song: Aigiri Nandini
SingerGurnam
lyrics: Adi Sankaracharya
Composer: Traditional
Music Producer: Sanjay Chandrasekhar
Music label: Rajshri Soul
Producer: Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Lyrics In English

aigiri nandini nanditha medhini
vishwa vinodhini nandanuthe
girivara vindhya shirodhini vaasini
vishnu vilasini jishnunuthe

bhagawathi hey shithikantha kutumbini
bhoori kutumbini bhoori kruthe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

suravara varshini durdhara darshini
durmukha marshani harsharathe
tribhuvana poshini shankara thoshini
keelbisha moshini ghosharathe

danuja niroshini dithisutha roshini
durmadha soshini sindhusuthe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi jagadambha madambha kadambha
vana priya vaasini haasarathe
shikhari shiromani tunga himalaya
shringa nijalaya madhyagathe

madhu madhure madhu kaithabha ghanjini
kaitha bhanjini rasa rathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi shatha khanda vikhanditha runda
vithunditha shunda gajaadhipathe
ripu gaja ganda vidhaarana chanda
paraakrama shunda mrugadhipathe

nija bhuja danda nee paathitha khanda
vipaathitha munda bhatadhipathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi rana durmatha shathru vadhodhitha
durdhara nirjara shakti bruthe
chathura vichaara dureena maha shiva
duthat krutha prama dhadhipathe

dhurita dhureea dhuraashaya dhurmati
dhanava dhuta kruithaantha mathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi sharana gata vairi vadhuvara
veera varaa vaya dhaaya kare
tribhuvana masthaka shoola virodhi
shirodhi krithaa mala shoolakare

dhoomi dhoomi thaamara dundu binaadha maho
mukha reekrutha thigmakare
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi nija hunkruthi maathra niraa krutha
dhumra vilochana dhumra shathe
samara vishoshitha shonitha bheeja
samudh bhava shonitha bheeja lathe

shiva shiva shumbh nishumbha maha hava
tarpitha bhootha pishaacharathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

dhanu ranu shanga ranakshana shanga
parisphura danga natak katake
kanaka pishanga prishatka nishanga
rasad bhata shrunga hatha vatuke

kritha chaturanga balakshithi ranga
ghatad bahuranga ratad patuke
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

jaya jaya japya jaye jaya shabda
para stuti tatpara vishva nute
bhana bhana bhinjimi bhin grutha nupura
sinjitha mohitha bhootha pathe

natitha nataartha nati nata nayaka
naatitha natya sugaanarathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi sumanah sumanah sumanah
sumanah sumanohara kanthiyuthe
sritha rajani rajani rajanirajani
rajanee kara vakthra vruthe

sunayana vibhramara bhramara
bhramara brahmara bhramar aadhipathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

sahitha maha hava mallama thallika
mallitha rallaka mallarathe
virachitha vallika pallika mallika
bhillika bhillika varga vruthe

sitha krutha pulla samulla sithaaruna
thallaja pallava salla lalithe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

avirala ganda galan mada medura
mattha mathanga ja raja pathe
tribhuvana bhushana bhutha kalaa nidhi
rupa payo nidhi raja suthe

ayi sudha thejana laalasa maanasa
mohana manmatha raajasuthe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

kamala dalaa mala komala kanthi
kalaakali thamala baalalathe
sakala vilasa kala nilaya krama
keli chalath kala hamsa kule

alikula sankula kuvalaya mandala
mauli milad bhakulaali kule
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

kara murali rava vijitha koojitha
lajjitha kokila manjumathe
militha pulinda manohara gunjitha
ranjitha shaila nikunjagathe

nijaguna bhootha maha shabari gana
sadhguna sambritha kelithale
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

katithata peetha dukula vichithra
mayuka thiras krutha chandra ruche
pranatha suraa sura mouli manisphura
damshula sannaka chandra ruche

jitha kanakaachala mauli padorjitha
nirbhara kunjara kumbha kuche
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

vijitha sahasra karaika sahasra
karaika sahasra karaika nuthe
krutha sura thaaraka sangara tharaka
sangara tharaka sunu suthe

suratha samadhi samaana samadhi
samadhi samadhi sujatharathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

padakamalam karuna nilae
varivasya dhiyonudhi nansha shive
ayi kamale kamala nilaye
kamalaa nilayasha kathamna bhaveth

thava padameva param pada mithyanu
sheelayatho mama kimna shive
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

kanakala satkala sindhu jalairanu
sinjchinute guna ranga bhuvam
bhajathi sakimna shachee kucha kumbha
tathipari rambha sukhaanu bhavam

thava charanum sharanum kara vaani
nataa mara vaani nivaasi shivam
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

thava vimalendu kulam vadhanendu
malam sakalam nanu koolayathe
kimu puruhuta pureendu mukhi
sumukhi bhirasau vimukhi kriyathe

mamathu matham shiva nama dhane
bhavathi krupayaa kimuth kriyathe
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

ayi mayi dheena dayalu dayaa
krupa yaiva thavya bhavi tavya mume
ayi jagatho janani kripayaaasi
yathasi thathanu mithaasirathe

yadhuchitha matra bhavathyu
raikurutha dhurutha pama paakurute
jaya jaya hey mahishasura mardini
ramya ka pardhini shailasuthe

Written BY:

Adi Sankaracharya